Dnia 21 listopada pojechaliśmy na wycieczkę do Nadleśnictwa w Złotowie, gdzie w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Ekologicznej „Zwierzyniec” braliśmy udział w lekcji edukacyjnej, podczas której na początku w sposób jasny i obrazowy wychowankowie mogli poznać zasady funkcjonowania nadleśnictwa, obowiązki leśniczego oraz florę i faunę najbliższego otoczenia. Na wystawie mogliśmy podziwiać trofea myśliwskie jak: poroża łosi, jeleni, skóry lisów, kun, tchórzy itp. Największym zainteresowaniem cieszyły się wypchane okazy ptaków drapieżnych i małych leśnych zwierząt. W specjalnie przygotowanych gablotach mogliśmy zapoznać się także ze szkodnikami lasów. Kolejnym punktem naszej wizyty było zwiedzanie ścieżek edukacyjnych w parku „Zwierzyniec”. Wędrując od tablicy d tablicy wychowankowie pogłębiali swoją wiedzę na temat lasów i jego mieszkańców. Wyprawa ścieżkami była zarówno okazją do obserwacji przyrodniczych jak i niewątpliwie przyczyniła się do kształtowania postaw proekologicznych.
Nasza wycieczka zakończyła się pieczeniem kiełbasek przy ognisku.

Opiekunowie: S. Frąckiewicz / T. Kłodziński

Back to top