Informacje dla rodziców nowych wychowanków:

Wychowanek zostaje przyjęty do placówki, po wcześniejszym przesłaniu przez lokalny wydział edukacji niezbędnych dokumentów – są to w szczególności:

-  postanowienie sądu,

- wskazanie ORE,

- skierowanie,

- wywiad środowiskowy,

- odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem stałego meldunku,

- opinia psychologiczno-pedagogiczna / jeśli były przeprowadzone badania/,

- dokumentacja szkolne,

- dokumentacja medyczna.

W wystawionym skierowaniu jest zaznaczony ostateczny termin przyjazdu do ośrodka.

Wychowanek zostaje dowieziony do placówki przez rodziców /opiekunów/ bądź Policja na podstawie wydanego nakazu doprowadzenia prze Sąd Rodzinny.

Zachęcam jednak Państwa do osobistego dowiezienia syna do naszej placówki, gdyż będzie to okazja do zobaczenia ośrodka /baza lokalowa, szkoła, obiekty sportowe itp./ 

i spotkania z wychowawcami.

Wychowankowie przyjmowani są przez całą dobę, przez wszystkie dni tygodnia 

/ również w weekend/, jednak zachęcam do  przyjazdu w dni robocze do godz. 16-tej –

będzie wówczas możliwość kontaktu z dyrektorem bądź z-cą dyrektora placówki, pedagogiem, psychologiem.

Nowy wychowanek może zabrać ze sobą ubranie, obuwie / w tym kapcie/, środki higieny osobistej, zeszyty  i przybory szkolne, jedno zdjęcie do wystawienia legitymacji szkolnej.

Rodzic, po umieszczeniu syna w placówce, jest zobowiązany do podpisania zgody na:

podawanie leków, badania lekarskie, przetwarzanie danych osobowych, udział w zajęciach pozalekcyjnych.

Jeśli wcześniej, nie została dołączona do przesłanej dokumentacji, należy dostarczyć kartę szczepień ochronnych /  pobrać od lekarza rodzinnego lub podać nam adres właściwej placówki zdrowia/. Dokument ten jest bardzo ważny, gdyż w placówce należy kontynuować obowiązkowe szczepienia ochronne.

Przed dowiezieniem syna do placówki zachęcam do kontaktu telefonicznego – odpowiemy na wszystkie pytania

  Tel/fax         59 8337285     lub 59 8335158

Pytania można też kierować na adres e-mailowy:

    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warunki lokalowe i baza rekreacyjno-sportowa:

Placówka docelowo jest przystosowana do pobytu 135 wychowanków.

W ośrodku funkcjonują dwie szkoły – szkoła podstawowa i gimnazjum.

Wychowankowie przebywają w grupach wychowawczych liczących do 12 wychowanków.

Każda grupa dysponuje świetlicą, sypialniami 2, 3 lub 4-ro osobowymi, magazynkiem odzieżowym, łazienką. W niektórych grupach mamy również pomieszczenia kuchenne.

Nasi podopieczni mają do dyspozycji:

- zespół boisk sportowych / typu ORLIK/,

- salę gimnastyczną,

- salę gier i siłownię,

- salę komputerową,

- aulę z galerią

- sprzęt turystyczny i rekreacyjny,

- mogą korzystać z wyjazdów na basen sportowy,

- mają możliwość brania udziału w różnych lokalnych imprezach sportowych, 

  artystycznych, rekreacyjnych, wycieczkach itp.

Stołówka, wyżywienie

Wychowankowie otrzymują 4 posiłki dziennie / śniadanie, drugie śniadanie, obiad, kolacja/.

Wyżywienie / w cateringu/ jest bardzo urozmaicone, bogate w witaminy.

W placówce działa koło – KUCHCIK – gdzie wychowankowie na bazie wydanych produktów sami uczą się przyrządzać posiłki. Zajęcia te cieszą się szczególnym zainteresowaniem naszych podopiecznych.

Wyjazdy na wakacje, ferie, urlopy okolicznościowe:

Aby wychowanek mógł wyjechać na urlop konieczne są:

- zgoda właściwego Sądu Rodzinnego,

- zgoda rodziców / opiekunów/,

- spełnienie wymogów regulaminowych,

- pokrycie kosztów przejazdu przez rodzica / opiekuna/ w przypadku wyrażenia zgody 

  na samodzielną podróż syna do domu rodzinnego.

Mimo przesłanej do ośrodka zgody na urlop dla syna, zachęcam do osobistego stawienia się w tej sprawie do właściwego Sądu  - przyspieszy to wydanie zgody na urlopowanie – dotyczy to zwłaszcza nowych wychowanków.

Wychowankowie mogą korzystać z urlopów :

- w okresie przerw  świątecznych / Boże Narodzenie, Święta Wielkanocne/,

- ferii zimowych,

- wakacji  letnich,

- urlopów nagrodowych,

- urlopów okolicznościowych.

Jeśli wychowanek w czasie pobytu w domu zachoruje i nie może wrócić w wyznaczonym terminie do placówki, wówczas rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego, telefonicznego powiadomienia, następnie przesłać faxem zwolnienie lekarskie.

Oryginał zwolnienia należy przesłać  listownie lub też przywieźć z wychowankiem po zakończonym leczeniu.

Wizyty, kontakty

Nie ma ograniczeń w kontaktach telefonicznych wychowankami. Najlepiej jednak telefonować w weekendy, w pozostałe dni po godz. 15-tej.    

Kontakt z dyrektorem, psychologiem, pedagogiem w dni robocze do godz.16-tej.

Odwiedziny we wszystkie dni tygodnia. Wyjście na przepustkę do miasta z rodzicami za zgodą wychowawcy grupy.

Odpłatność za wyżywienie wychowanka:

Rodzice wychowanków są zobowiązani do częściowej odpłatności za pobyt w placówce, 

a dotyczącej odpłatności za wyżywienie / aktualnie jest to stawka 16,oo zł. dziennie.

W przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny dziecka oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych można złożyć wniosek / poparty stosownymi zaświadczeniami/ o zwolnienie czasowe z części lub całości opłaty za wyżywienie

/ pouczenie zawarte w Informacji o wysokości opłat za posiłki/.

Okresy pobytu w domu / urlopy/ są odliczane od należnej kwoty miesięcznej.

                                        

Back to top